Chính sách bảo mật

Tuyên bố bảo mật dữ liệu này liên quan đến việc xử lý các dữ liệu cá nhân trong khi đăng trên trang web này, bao gồm cả các dịch vụ được cung cấp trên trang web này, nếu các dữ liệu đó không được nêu riêng sau đây. 

Các thông tin chung

Tên và thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm

Bộ Kinh tế, phát triển nông thôn và năng lượng Bang Bavaria,
Prinzregentenstraße 28
80538 Munich
Điện thoại: 089 21 62-0
Fax: 089 21 62-27 60
E-Mail: info(at)stmwi.bayern.de

Thông tin liên hệ của người được ủy quyền bảo mật dữ liệu

Bạn có thể liên hệ với người được ủy quyền bảo mật dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ
Người được ủy quyền của cơ quan nhà nước của
Bộ Kinh tế, phát triển nông thôn và năng lượng Bang Bavaria,
Prinzregentenstraße 28
80538 Munich
Điện thoại: 089 21 62-23 95
Fax: 089 21 62-33 95
E-Mail: datenschutz(at)stmwi.bayern.de

Mục đích và cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu cá nhân

Mục đích của việc xử lý dữ liệu là để thực hiện các nhiệm vụ công mà chúng tôi được các nhà lập pháp giao cho, đặc biệt là việc thông tin cho cộng đồng.

Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu của các bạn dựa trên, nếu không nêu thông tin khác, điều 4 khoản 1 Luật bảo mật dữ liệu bang Bavaria, cùng với điều số 6 khoản 1.1 e Nghị định chung về bảo mật dữ liệu (DSGVO). Dựa trên đó thì chúng tôi được phép xử lý các dữ liệu cần thiết cho việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Người nhận các dữ liệu cá nhân

Việc quản lý kỹ thuật các hệ thống xử lý dữ liệu của chúng tôi được thực hiện bởi:

Cục số hóa, băng thông rộng và đo lường của bang
Trung tâm dịch vụ Công nghệ thông tin của bang Bavaria
St.-Martin-Straße 47, 81541 Munich
E-Mail: webmaster(at)bayern.de

Nếu cần thiết thì các dữ liệu của các bạn được chuyển đến các cơ quan giám sát và kiểm toán nhà nước để họ thực thiện nhiệm vụ kiểm tra.

Để có thể phòng chống các rủi ro đối với an ninh trong công nghệ thông tin, khi chuyển dữ liệu điện tử, các dữ liệu có thể được chuyển tiếp đến cục an ninh công nghệ thông tin của bang và được xử lý dựa trên điều 12 trở đi của Luật chính phủ điện tử bang Bavaria.

Thời gian lưu trữ các dữ liệu cá nhân

Dữ liệu của các bạn chỉ được lưu trữ lâu như ở mức cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, tuân theo các thời hạn lưu trữ theo luật định.

Quyền của các bạn

Nếu dữ liệu cá nhân của các bạn được xử lý, thì với tư cách là người có liên quan, các bạn có các quyền sau:

 • Bạn có quyền nhận được thông tin về các dữ liệu được lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn (điều 15 DSGVO).
 • Nếu có dữ liệu cá nhân không chính xác được xử lý, thì các bán có quyền yêu cầu sửa lại (điều 16 DSGVO).
 • Nếu có các điều kiện theo qui định của pháp luật thì bạn có thể yêu cầu xóa hoặc hạn chế việc xử lý dữ liệu (điều 17 và 18 DSGVO).
 • Nếu bạn đã đồng ý việc xử lý dữ liệu hoặc có một hợp đồng về việc xử lý dữ liệu và việc xử lý dữ liệu được thực hiện bằng các qui trình tự động hóa, thì bạn cũng có quyền về việc chuyển dữ liệu (điều 20 DSGVO).
 • Nếu bạn đã đồng ý việc xử lý dữ liệu và việc xử lý dữ liệu dựa trên sự đồng ý này, thì bạn có thể thôi không đồng ý nữa vào bất kể lúc nào trong tương lai. Sự hợp pháp của việc xử lý dữ liệu dựa trên sự đồng ý này cho đến thời điểm thôi không đồng ý nữa không bị ảnh hưởng.

Bạn có quyền, vì những lí do dựa trên tình huống đặc biệt của bạn, phản đối việc xử lý dữ liệu của bạn vào bất kể lúc nào, nếu việc xử lý dữ liệu chỉ dựa trên cơ sở của điều 6 khoản 1 e hoặc f DSGVO  (điều 21 khoản 1 câu 1 DSGVO).

 

Quyền khiếu nại đến cơ quan giám sát

Ngoài ra bạn có quyền khiếu nại đến người được ủy quyền về bảo mật dữ liệu của bang Bavaria. Bạn có thể liên hệ:
Địa chỉ bưu điện: Hòm thư 22 12 19, 80502 Munich
Địa chỉ: Wagmüllerstraße 18, 80538 Munich
Điện thoại: 089 21 26 72-0
Fax: 089 21 26 72-50
E-Mail: poststelle(at)datenschutz-bayern.de
Internet: https://www.datenschutz-bayern.de/

Các thông tin khác

Bạn có thể liên hệ địa chỉ trên để nhận được thông tin cụ thể hơn về việc xử lý dữ liệu của bạn và về quyền của mình.

Thông tin về việc đăng trên mạng Internet

Thực hiện về mặt kỹ thuật

Cục số hóa, băng thông rộng và đo lường của bang quản lý máy chủ web của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của các bạn được lưu khi thăm trang web của chúng tôi sẽ được cục số hóa, băng thông rộng và đo lường của bang xử lý do được chúng tôi ủy quyền:

Cục số hóa, băng thông rộng và đo lường của bang
Trung tâm dịch vụ công nghệ thông tin bang Bavaria
St.-Martin-Straße 47, 81541 Munich
E-Mail: webmaster(at)bayern.de

Trang web được quản lý về mặt kỹ thuật bởi:

Công ty TNHH Sandstein Neue Medien
Goetheallee 6, 01309 Dresden
Điện thoại.: 0351 440 78-40
Fax: 0351 440 78-12
E-Mail: info(at)sandstein.de

Lập biên bản

Nếu bạn truy cập vào trang web này hoặc các trang khác, bạn cung cấp dữ liệu đến máy chủ web của chúng tôi, thông qua internet browser.  Các thông tin sau sẽ được lưu lại trong quá trình kết nối liên lạc giữa internet browser của bạn và máy chủ web của chúng tôi:

 • Ngày và giờ yêu cầu truy cập
 • Tên của tập tin được yêu cầu
 • Trang, mà từ đó đã yêu cầu tập tin
 • Tình trạng truy cập (chuyển tập tin, không tìm thấy tìm thấy tập tin, v.v.)
 • Web browser và hệ điều hành sử dụng
 • Địa chỉ IP đầy đủ của máy tính yêu cầu tập tin
 • Lượng dữ liệu được chuyển giao

Vì lí do an toàn kỹ thuật, đặc biệt là để phòng chống các cuộc tấn công vào máy chủ web của chúng tôi, các dữ liệu này được chúng tôi lưu lại. Sau chậm nhất là 7 ngày, các dữ liệu được ẩn danh trên domain bằng cách rút gọn địa chỉ IP, và như vậy thì không thể thể truy lại từng người sử dụng.

Để phòng chống các rủi ro đối với an ninh trong công nghệ thông tin, các dữ liệu được chuyển đến cục an ninh công nghệ thông tin của bang và được xử lý ở đó dựa trên điều số 12 trở đi của Luật chính phủ điện tử của bang Bavaria.

 

Các thành phần chủ động

Chúng tôi sử dụng các thành phần chủ động như Javascript, Java-Applets hoặc Active-X-Controls. Bạn có thể cài đặt internet browser để ngắt chức năng này.

Cookies

Khi truy cập vào trang web này các cookies (các tập tin nhỏ) được chúng tôi lưu lại trên máy của bạn, với thời gian là 12 tháng. Chúng tôi chỉ sử dụng các cookies này để có thể nhận biết bạn khi vào thăm trang web lần này và những lần sau nữa. Đa phần các browser được cài đặt chấp nhận việc sử dụng cookies. Tuy nhiên bạn có thể cài đặt internet browser của mình để ngắt chức năng này cho lần đang truy cập hoặc mãi mãi.

Chỉnh sửa cài đặt cookie

Tính năng đọc trước

Chúng tôi muốn tạo điều kiện cho nhiều người sử dụng nhất như có thể tiếp cận một cách rộng rãi và theo nhu cầu của riêng từng người vào trang web của chúng tôi. Để bảo đảm không có rào cản nên chúng tôi cung cấp trên trang web một tính năng đọc trước.
Khi sử dụng tính năng đọc trước này, các dữ liệu cần thiết cho việc đó (ví dụ như cài đặt browser) được chuyển đến công ty:
Công ty TNHH ReadSpeaker
Am Sommerfeld 7
86825 Bad Wörishofen
E-Mail: deutschland(at)readspeaker.com

Đặt bản tin

Người sử dụng trang web của Bộ kinh tế, phát triển bang và năng lượng của bang Bavaria có thể đặt để định kỳ được gửi đến họ các thông cáo báo chí, bài phát biểu cũng như các bản tin. Trên trang web của chúng tôi họ có thể lựa chọn đăng ký e-mail và phương tiện truyền thông được gửi tự động đến e-mail dưới định dạng văn bản hoặc HTML. Dữ liệu cá nhân nào được gửi đến Bộ kinh tế, phát triển bang và năng lượng của bang Bavaria, phụ thuộc vào sự lựa chọn khi nhập thông tin. Các dữ liệu cá nhân do người sử dụng nhập vào chỉ được sử dụng nội bộ trong Bộ kinh tế, phát triển bang và năng lượng của bang Bavaria và cho mục đích đã ghi rõ trên các ô nhập liệu (ví dụ như gửi đến các thông tin được yêu cầu), các dữ liệu này được lưu lại và xử lý. Bộ kinh tế, phát triển bang và năng lượng của bang Bavaria có thể chuyển tiếp các dữ liệu đến một hoặc nhiều bên được ủy quyền xử lý dữ liệu, các đơn vị này chỉ sử dụng các dữ liệu này cho mục đích nội bộ của Bộ kinh tế, phát triển bang và năng lượng của bang Bavaria.

Việc xử lý các dữ liệu cá nhân giúp cho Bộ kinh tế, phát triển bang và năng lượng của bang Bavaria cung cấp cho người có liên quan các dịch vụ mà họ mong muốn, ví dụ như gửi cho họ các bản tin/hoặc gửi e-mail.

Các địa chỉ e-mail dùng cho việc gửi bản tin hoặc các thông tin khác gửi đến e-mail được lưu trữ trên máy chủ của Cục số hóa, băng thông rộng và đo lường của bang Bavaria và không được sử dụng cho bất kể mục đích nào khác ngoài việc gửi bản tin hoặc thông tin đến e-mail. Người đặt bản tin hoặc đặt các thông tin khác gửi định kỳ đến e-mail có thể chấm dứt việc đặt này bất cứ lúc nào; khi đó các địa chỉ e-mail sẽ tự động được xóa đi.

 

Đặt các ấn bản

Khi đặt các ấn bản thì thông tin liên hệ của bạn chỉ được dùng cho mục đích gửi ấn bản đã đặt đến cho bạn. Chậm nhất là đến ngày thứ 91 sau khi đã hoàn thành việc gửi ấn bản đi, dữ liệu của bạn được xóa tự động và mã hóa không thể đảo ngược được. Với số lượng lớn thì địa chỉ của bạn và đặt ấn phẩm của bạn, vì lí do vận chuyển, sẽ được chuyến đến công ty được giao việc vận chuyển:
 

PORTICA GmbH Marketing Support
Von-Galen-Straße 35
47906 Kempen
Email: info(at)portica.de

E-mail

Thông tin mà bạn gửi bằng thư điện tử (E-mail) đến cho chúng tôi có thể bị bên thứ ba đọc trong khi đang chuyển đi. Thông thường chúng tôi không thể kiểm tra được danh tính của bạn và cũng không biết là ai là người dùng địa chỉ e-mail nào. Vì vậy việc liên hệ bằng e-mail đơn giản thì không bảo đảm sự an toàn về pháp lý. Giống như các nhà cung cấp dịch vụ e-mail khác, chúng tôi đặt bộ lọc để phòng chống các quảng cáo không mong muốn („SPAM-Filter“) và đôi khi thì cũng nhầm lẫn e-mail bình thường với quảng cáo không mong muốn và tự động xóa đi. E-mail chứa các chương trình độc hại (vi-rút) thì trong mọi trường hợp được chúng tôi tự động xóa đi.

Nếu bạn muốn gửi các thông tin cần được bảo mật đến cho chúng tôi, chúng tôi khuyến cáo bạn nên mã hóa và ký, để ngăn ngừa việc biết và làm sai lệch thông tin một cách trái phép trên đường gửi đi, hoặc gửi thông tin đến cho chúng tôi bằng bưu điện truyền thống.

E-mail được mã hóa PGP gửi đến cho chúng tôi thì bạn có thể gửi đến địa chỉ e-mail  (poststelle(at)stmwi.bayern.de). Bạn có thể truy xuất chìa khóa liên lạc PGP cần thiết (Public Key) từ máy chủ chìa khóa trung tâm PGP của mạng các cơ quan bang Bavaria theo địa chỉ "pgp-keyserver.bayern.de". Bạn có thể nhận được trên trang web www.gpg4win.de/ thông tin về việc tải về miễn phí phần mềm mã hóa „Gpg4win“, được phát triển với sự ủy quyền của Cục an ninh công nghệ thông tin Liên bang. Trong quyển hướng dẫn với định dạng PDF, có thể tải về, có mô tả chi tiết việc xác lập PGP để liên hệ với cơ quan bang Bavaria. 

Đề nghị bạn thông báo cho chúng tôi biết là chúng tôi có thể gửi trả lời các e-mail mà bạn gửi mã hóa đến cho chúng tôi bằng cách nào.  Nếu bạn không có cách đọc được e-mail đã mã hóa thì đề nghị cho chúng tôi biết địa chỉ nhận như bưu điện của bạn để chúng tôi gửi thư trả lời thông tin cần được bảo mật của bạn.

Báo chí và quan hệ công chúng

Chụp ảnh và quay video

Trong khuôn khổ hoạt động báo chí và quan hệ công chúng, chúng tôi chụp ảnh và quay video tại các sự kiện và các cuộc họp, và có thể bạn được nhận diện trong đó. Bạn có thể không đồng ý với việc chụp/quay và/hoặc việc công bố. Bạn hãy sử dụng thông tin liên hệ ở trên để thể hiện sự không đồng ý của mình.

Các sự kiện của Bộ kinh tế, phát triển bang và năng lượng bang Bavaria

Bộ kinh tế, phát triển bang và năng lượng bang Bavaria là nhà tổ chức và đồng tổ chức nhiều sự kiện khác nhau. Trong trường hợp gửi giấy mời hoặc tham gia vào một sự kiện, Bộ kinh tế, phát triển bang và năng lượng bang Bavaria sử dụng dữ liệu cá nhân (tên, địa chỉ v.v.). Việc này có thể được thực hiện thông qua nhiều cách liên lạc khác nhau (ví dụ như điền vào biểu mẫu, điền vào mẫu trên trang web, qua e-mail hoặc điện thoại).
Dữ liệu cá nhân nào được gửi đến Bộ kinh tế, phát triển bang và năng lượng bang Bavaria, phụ thuộc vào từng biểu mẫu, vào từng ô nhập dữ liệu trên web cũng như dữ liệu được hỏi trong cuộc nói chuyện.

 • Lấy dữ liệu của người tháp tùng:

Để quản lý các sự kiện một cách chuẩn mực thì các dữ liệu của người tháp tùng người có giấy mời tham gia sự kiện cũng được thu thập và xử lý. Những người này, cũng giống như tất cả những người có liên quan khác (đến việc thu thập dữ liệu) cũng có các quyền như đã nêu ở trên, đặc biệt là quyền được cung cấp thông tin về hình thức và khối lượng các dữ liệu được lưu trữ, khiếu nại về việc xử lý và xóa các dữ liệu. Đọc mục „Các chỉ dẫn chung“ để biết thêm về việc thực thi các quyền của người có liên quan.

 • Thu thập dữ liệu từ các nguồn có thể truy cập công khai:

Ngoài ra để phục vụ mục đích này Bộ kinh tế, phát triển bang và năng lượng bang Bavaria thu thập và xử lý cả dữ liệu xuất phát từ các nguồn có thể truy cập công khai, ví dụ như từ trang web của những người có liên quan, của các cơ quan hoặc từ các danh mục có thể truy cập công khai.

 • Qui trình tiếp theo khi thu thập các dữ liệu này:

Các dữ liệu cá nhân không được chuyển tiếp một cách trái phép đến người thứ ba, mà chỉ được sử dụng nội bộ trong Bộ kinh tế, phát triển bang và năng lượng bang Bavaria và phục vụ mục đích tổ chức và thực hiện các sự kiện (ví dụ như lập danh sách khách mời, tạo điều kiện cho việc kiểm tra khi vào cửa v.v.), các dữ liệu này được lưu trữ và xử lý. Bộ kinh tế, phát triển bang và năng lượng của bang Bavaria có thể chuyển tiếp các dữ liệu đến một hoặc nhiều bên được ủy quyền xử lý dữ liệu, các đơn vị này chỉ sử dụng các dữ liệu này cho mục đích nội bộ của Bộ kinh tế, phát triển bang và năng lượng của bang Bavaria, với sự ủy quyền của Chính phủ bang Bavaria.

Tùy vào loại hình  sự kiện, Bộ kinh tế, phát triển bang và năng lượng bang Bavaria đồng tổ chức sự kiện với một đối tác khác. Trong các trường hợp này các dữ liệu được thu thập vì mục đích sự kiện được chuyến tới đối tác của chúng tôi và họ chỉ được phép sử dụng các dữ liệu này vào mục đích tổ chức sự kiện. Trong từng trường hợp cụ thể đó là đối tác nào thì chúng tôi sẽ thông báo khi tổ chức sự kiện.            

Các dữ liệu chỉ được lưu trữ lâu ở mức cần thiết cho việc tổ chức và thực hiện sự kiện cũng như phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ quan hệ công chúng của Bộ kinh tế, phát triển bang và năng lượng của bang Bavaria.

Với tư cách là người nhận thư/giấy mời, bạn có thể không đồng ý bất kể lúc nào với việc tiếp tục gửi thư/giấy mời.