Tiráž

VYDAVATEĽ

Bavorské Ministerstvo hospodárstva, regionálneho rozvoja a energetiky

 

Poštová adresa: 80525 Mníchov
Adresa firmy: Prinzregentenstraße 28, 80538 Mníchov
Telefón: 089 2162-0
Fax: 089 2162-2760
Email: info(at)stmwi.bayern.de

Zodpovedný vedúci: Dr. Sabine Jarothe

Bayern Atlas – Sprievodca k služobnej budove

Identifikačné číslo pre daň z obratu podľa § 27a Zákona o dani z obratu: DE811335517

ZA OBSAH ZODPOVEDÁ

Oddelenie zahraničnej obchodnej politiky, Amerika
Daniela Buchmann

 

Telefón: 089 2162-0
Telefax: 089 2162-2760
E-Mail: info(at)stmwi.bayern.de

Menovite vyznačené internetové stránky reprodukujú tvrdenia a zistenia menovaných osôb.

ZA TLAČOVÉ SPRÁVY ZODPOVEDÁ

Oddelenie tlače
Jürgen Marks

Telefón: 089 2162-2290
Telefax: 089 2162-2614
E-Mail: pressestelle(at)stmwi.bayern.de

ONLINE REDAKCIA

Telefón: 089 2162-0
E-Mail: online(at)stmwi.bayern.de

VZHĽAD A ROZLOŽENIE

POSSIBLE Worldwide GmbH

 

Arnulfstraße 58, 80335 München
Telefón: 089 2000-1360
Telefax: 089 94399-2672
E-Mail: MUN.Info@possible.de

TECHNICKÁ PODPORA

Serverová podpora

Štátny úrad pre digitalizáciu, širokopásmové pripojenie a geodéziu
Centrum IT služieb Slobodného štátu Bavorsko
St.-Martin-Straße 47, 81541 Mníchov, Nemecko
Telefón: 089 2119-0
E-Mail: poststelle@ldbv.bayern.de

Programovanie

Sandstein Neue Medien GmbH
Goetheallee 6
01309 Drážďany
Telefón: 0351 44 078-0
Telefax: 0351 44 078-12
E-Mail: info@sandstein.de

AUTORSKÉ PRÁVO - COPYRIGHT

© Bavorské Ministerstvo hospodárstva, regionálneho rozvoja a energetiky - všetky práva vyhradené.

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Texty, obrázky, grafiky a dizajn na týchto internetových stránkach môžu podliehať autorským právam.

Autorským právom podľa § 5 Zákona o autorskom práve nie sú chránené:

  • Zákony, nariadenia, vyhlášky, rozhodnutia, oznámenia a oficiálne usmernenia týkajúce sa rozhodnutí a
  • iné úradné diela, uverejnené v úradnom záujme na všeobecné oboznámenie s tým, že ustanovenia o zákaze vykonávania zmien a uvádzaní zdroja  v § 62 ods. 1 až 3 a § 63 ods. 1 a 2 Zákona o autorskom práve sa budú primerane uplatňovať.
  • Ako súkromná osoba môžete používať materiál chránený autorským právom na súkromné a iné vlastné použitie v rozsahu § 53 Zákona o autorskom práve. Akákoľvek kopírovanie alebo použitie materiálov chránených autorskými právami z týchto stránok alebo ich častí v iných elektronických alebo tlačených publikáciách a ich zverejnenie je povolené len s naším súhlasom. Súhlas Vám na vyžiadanie poskytne online redakcia. Dodatočná tlač a používanie tlačových správ a prejavov je vo všeobecnosti povolené, a to s uvedením zdroja.
  • Texty, obrázky, grafiky a iné súbory môžu úplne alebo čiastočne podliehať autorským právam tretích strán. Podrobnejšie informácie o existencii prípadných práv tretích strán Vám poskytne online redakcia.
  • Všetky značky a ochranné známky uvedené na webovej stránke, prípadne chránené tretími stranami bez obmedzenia podliehajú ustanoveniam platného Zákona o ochranných známkach a vlastníckym právam príslušných registrovaných vlastníkov. Len samotná zmienka o ochranných známkach na našich webových stránkach ešte neznamená, že nie sú chránené právami tretích strán.

ODKAZ NA OBRÁZOK

Autorské práva na obrázky použité na tejto webovej stránke boli ozrejmené. Odkazy sa uvádzajú v nadpise alebo v inom texte k obrázku. Obrázky bez explicitných informácií o zdroji musia byť vždy citované so zdrojom "© StMWi". Na ich použitie je potrebný súhlas bavorského Ministerstva hospodárstva, regionálneho rozvoja a energetiky. Ak máte pocit, že boli porušené Vaše autorské práva na obrázky, kontaktujte prosím online(at)stmwi.bayern.de.

VYHLÁSENIE O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI

Všetky informácie uvedené na tejto webovej stránke boli spracované a overené podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia. Nezaručujeme, že uvedené informácie sú neustále aktuálne, správne, úplné alebo prístupné. Zmluvný vzťah s používateľmi internetu nevzniká.

Neručíme za škody spôsobené používaním tejto webovej stránky. Vylúčenie zodpovednosti sa neuplatňuje v prípade relevantných ustanovení § 839 Občianskeho zákonníka (Zodpovednosť za porušenie úradných povinností). Nenesieme zodpovednosť za škody vzniknuté inštaláciou či spustením softvéru alebo pri sťahovaní a používaní údajov.

Bavorské Ministerstvo hospodárstva, regionálneho rozvoja a energetiky si vyhradzuje právo na zmenu, doplnenie alebo vymazanie jednotlivých webových stránok alebo celej webovej stránky bez predbežného upozornenia, prípadne na dočasné alebo trvalé ukončenie zverejňovania.

ODKAZY

Krížové odkazy na webové stránky („linky“) iných poskytovateľov je potrebné odlíšiť od nášho obsahu. Prostredníctvom týchto odkazov poskytujeme len prístup k používaniu obsahu tretích strán v súlade s § 8 Zákona o telekomunikáciách. Pri prvom prepojení na iné internetové stránky sme skontrolovali tento externý obsah s cieľom overenia si, či by mohol vyvolať občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť. V našej kompetencii však nie je neustála kontrola zmien v týchto externých obsahoch a preto za nich nemôžeme prevziať zodpovednosť. Za nezákonný, nesprávny alebo neúplný obsah a najmä za škody vyplývajúce z používania alebo nepoužívania informácií tretích strán zodpovedá výlučne príslušný poskytovateľ stránky.

UPREDNOSTNENIE NEMECKEJ VERZIE

V prípade akéhokoľvek rozporu medzi nemeckou verziou textov a verziou textov preloženou do iného jazyka alebo jazykov je rozhodujúca nemecká verzia.