Ghi chú sản xuất

Nhà phát hành

Bộ Kinh tế, phát triển nông thôn và năng lượng Bang Bavaria

Địa chỉ gửi thư: 80525 Munich
Địa chỉ tòa nhà: số 28 đường Prinzregenten, vùng 80538 Munich

Số điện thoại: 089 2162-0
Số fax: 089 2162-2760
E-Mail: poststelle(at)stmwi.bayern.de

Người đại diện: giám đốc sở, tiến sĩ Bernhard Schwab

Atlas Bavaria – hướng dẫn đường đi tới các văn phòng dịch vụ

Mã số thuế doanh thu chiếu theo điều 27a luật thuế doanh thu: DE811335517