БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ

Прогнозите за икономическия растеж на България продължават да са добри. В страната се наблюдава политическа и макроикономическа стабилност. За това говорят и факторите, допринасящи за положителното бизнес развитие: стабилната парламентарна демокрация, членството в Европейския съюз (ЕС), НАТО и Световната търговска организация. Българските предприятия разполагат също така с относително лесен достъп до средства от европейските структурни фондове. Въведеният плосък данък върху доходите и печалбата на юридическите лица възлиза на 10%. В България се наблюдават най-ниските данъчни ставки и едни от най-ниските разходи за труд в ЕС. Българският лев е привързан към еврото чрез фиксиран валутен курс (1 евро = 1,95583 лева). Стратегическото разположение на страната осигурява достъп до следните пазари: Югоизточна Европа – пазар с голям потенциал и население от 122 млн. души; Европейски съюз – България предлага най-ниските разходи за достъп до пазар от 500 млн. души; страните от бившия Съветски съюз, Близкия изток, черноморските държави и Северна Африка. Растящи пазари са също съседните страни на България - Румъния и Турция.

Германия е един от стратегически най-важните чуждестранни инвеститори в България и водещ търговски партньор.  Двете страни поддържат дългогодишни добри икономически отношения, ръководени от траен взаимен интерес. Българският пазар и неговият потенциал, както и индустриалните зони в България, вече са добре познати на много германски предприятия. В същото време Германия остава най-големият пазар за български стоки.

Интензивно развиващите се и конкурентноспособни сектори/браншове са:

Електроника и електротехника

Електротехническата и електронна промишленост  е отрасъл с дългогодишни традиции в България. През 70-те и 80-те години на ХХ век страната заема водеща позиция сред производителите на електроуреди в Източна Европа. Днес се произвеждат датчици, кондензатори, акумулатори, трансформатори, отоплителни, вентилационни и  климатични инсталации. Освен това се произвеждат разнообразни компоненти за целите на индустрията, машиностроенето и микроелектрониката.

Машиностроене

Опит и силни традиции свързват България с бранша машиностроене. Производителите на компоненти снабдяват цяла Европа с висококачествени и издръжливи продукти. Сред най-важните предимства на България са лесният достъп до пазарите на Европейския съюз, Русия и Близкия Изток (благодарение на географското положение на страната), както и наличната инфраструктура, подходяща за нуждите на производствената индустрия. Голям брой местни и международни предприятия от машиностроителния сектор вече успешно развиват своята дейност в България. Те наемат специалисти от техническите университети и висши училища в страната, които подготвят висококвалифицирана работна ръка за нуждите на машиностроителната индустрия.

Автомобилна индустрия и поддоставчици

Значението на България като производствен център за автомобилната индустрия и поддоставчици нараства. Предимство са ниските разходи за работна ръка, както и географската близост до производителите на автомобили в Централна и Югоизточна Европа (например в Турция, Румъния и Сърбия). От дълго време страната е във фокуса на германските поддоставчици за автомобилната индустрия. Много добре познати германски предприятия вече са прехвърлили частично производството си в България и по този начин са създали нови работни места в страната.

ИТ & Аутсорсинг

Пазарът на труда в ИТ сектора в България предлага възможности за развитие, квалификация, както и високи възнаграждения. Поради тази причина  той  е един от най-бързо развиващите се пазари в Европа. В езиковите гимназии в страната през първата година на обучението си учениците засилено изучават съответния чужд език, а през следващите години основните учебни предмети биват преподавани на чуждия  език. По този начин България предлага специалисти с отлични чуждоезикови познания. Страната се причислява и към пионерите в аутсорсинг индустрията. Аутсорсингът на бизнес процеси в България започва едва преди десетилетие, но това не пречи днес страната да е сред най-предпочитаните аутсорсинг дестинации.

Химическа и фармацевтична индустрия

Географското разположение на България подпомага износа на химични продукти към множество пазари на пет континента. Страната заема водеща позиция в производството на динатриев карбонат, фосфорни и азотни торове, както и лекарствени продукти. България е богата на суровинни ресурси от сол, пясък, глина, варовик и каолин, които се обработват в изградените на място съоръжения и в индустриалните предприятия.